Category Archives: Mozaika Magazine

דרושה שבת של אגדה

שם, בתל אביב, כלי-הזמר הונהגו גם בבתי-הכנסת; ובהיותם ישראליים במקורם, לא חל עליהם האיסור של חיקוי לגויים. נשקה האמנות את הדת… בתי-הכנסת בנויים רצפות-שיש, וספסלי-שיש לישיבה, והם בלי גגות והכוכבים מציצים אליהם… ומן המנגינות החדשות, שב ויחי…